Už řadu let se na projektu Zindex snažíme o dokonale férové hodnocení veřejných zadavatelů. Je to nemožný úkol. Skutečnost vždy bude o kousek barvitější, než jak ji dokáží zachytit naše statistické nástroje. Přiznáváme proto, že naše hodnocení je jen téměř férové a postihuje pouze část činností zadavatele. Přesto od řady zadavatelů víme, že pro ně je Zindex užitečným zrcadlem, které ukazuje, co mohou zlepšit. Byť nedokonale, Zindex skutečně měří kvalitu zadavatelů. Jeho vysoké hodnoty jsou spojeny s nižším rizikem sporů u ÚOHS, vyššími úsporami, ale i vyšší úspěšností vládnoucí strany ve volbách.

Hlavním adresátem hodnocení ale zůstávají zadavatelé - lidé reálně zapojení v zakázkovém řemesle. Pro ně je i tento příspěvek, ve kterém chceme vysvětlit některé změny v letošním hodnocení, ale i celkově přiblížit jeho průběh. Řada změn ostatně vycházela právě z připomínek zadavatelů. Co se tedy v letošním hodnocení odehrálo? Zde nabízíme výběr nejdůležitějších bodů:

  1. Hodnocené období 1/2017 - 6/2020 - Období bylo tradičně stanoveno tak, aby se délkou zhruba krylo s obdobím volebním (u krajů), a bylo tak vizitkou stávajících hejtmanů. U měst se naopak jedná spíše o hodnocení "v poločase", výsledky relevantní pro politickou reprezentaci budou zveřejněny v roce 2022. Nicméně jako zpětná vazba pro úřednický aparát reálně funguje i nyní, dokonce možná i lépe bez nadměrného politického důrazu. Zvažujeme proto příští publikace hodnocení realizovat s větším předstihem před volbami a podpořit tak racionální diskusi o výsledcích.
  2. Koho jsme hodnotili - K hodnocení jsme vybrali 13 krajů, 35 velkých a 222 malých měst. Kraje jsou jasné. Velkých měst oproti minulým ročníkům ubylo, nově jsme totiž přidali kritérium na 1 mld. Kč soutěžitelných výdajů v hodnoceném období (nákupy, investice apod). Kromě toho muselo "velké" město zadat alespoň 25 zakázek v režimu zákona v objemu přesahujícím 250 mil. Kč. Reálně se proto řada měst přesunula do kategorie menších, která naopak výrazně zbytněla. Pro účast v hodnocení Zindex musí město v období necelých čtyř let zadat alespoň pět zakázek v režimu zákona a soutěžitelnými výdaji přesáhnout 30 mil. Kč.
    Konečně jsme učinili těžké rozhodnutí úplně zrušit kategorii městských částí (tedy obecně zadavatelů bez právní subjektivity a jedinečného IČA). Zatímco některé MČ Prahy se tak zařadily samostatně po bok velkých i malých měst, např. části Brna a Ostravy jsou hodnoceny společně s odpovídajícími magistráty. Důvodem k tomuto kroku byla obtížnost konzistentní metodou porovnávat rozpočty ze státní pokladny a zejména nemožnost spolehlivě odlišovat zakázky ve Věstníku a v databázi rozhodnutí ÚOHS, kde jsou některé organizační jednotky jedné právnické osoby identifikovány velmi různorodě.
  3. Průběh - Letos v srpnu jsme rozeslali předběžné hodnocení Zindex do 270 datových schránek měst a krajů. Zadavatele jsme vyzvali k opravení zjištěných nedostatků na profilu zadavatele a ve Věstníku, případně k rozporování chyb v hodnocení. Na základě dřívějších stížností jsme dali městům delší lhůtu na reakce - téměř 1 měsíc. Hodnocení krajů jsme chtěli zveřejnit před volbami, tedy lhůta pro ně byla kratší. Delší doba na připomínky se jednoznačně osvědčila - mluvili a psali jsme si s více než 50 městy či kraji, v naprosté většině byla komunikace korektní a věcná. Odnášíme si z toho plán příští hodnocení rozesílat nejméně s měsíčním předstihem. I krajům.
  4. Skutečně uhrazená cena - Letošní Zindex poprvé extenzivně kontroloval dostupnost skutečně uhrazených cen na profilu zadavatele. U řady zadavatelů ukázal na obtížnost dodržování této zákonné povinnosti. Uveřejňování výše plnění vyžaduje buď dobře napojené IT systémy (těch je ale menšina), nebo významnou pracnost - tu pocítili zejména zadavatelé, kteří skutečně uhrazené ceny na základě Zindexu v září jednorázově doplnili. Hodnocení tu ale nemělo poukázat na nevyplněné kolonky, ale na chybějící procesy kontroly hrazených objemů. Zadavatelé s dobře nastavenými nástroji tak mohou nejen s malou prací dosáhnout lepšího Zindexu a splnění požadavků ZZVZ, ale hlavně mohou lépe provádět finanční řízení, což je mnohem podstatnější.
  5. Opravený NEN - Při loňském hodnocení státní správy jsme vytýkali většině zadavatelů problémy fakticky způsobené špatnou funkčností NENu. Ten v některých ohledech nesplňoval vyhlášku č. 168/2016 Sb., když de facto vůbec neuveřejňoval informace o částech zakázky ve strojově čitelném rozhraní. I některá letos hodnocená města byla tímto poškozena. Až letos těsně po lhůtě pro nápravu chyb identifikovaných v Zindexu došlo k opravě této chyby (tušíme zde tlak některých dotčených měst, která se právem cítila poškozena). Byť již bylo po lhůtě, zakázky z NENu jsme se znovu pokusili zpracovat, aby hodnocení pokud možno reflektovalo kvalitu činnosti zadavatelů, nikoliv jejich elektronického nástroje.
  6. Předpokládaná hodnota - Ustoupili jsme četným připomínkám zadavatelů a neuveřejnění předpokládané hodnoty v oznámení o výsledku zakázky již neoznačujeme za chybu. Nadále uveřejňování považujeme za známku transparentnosti a dobré praxe, jeho absenci však nelze považovat za chybu srovnatelnou např. s neuveřejněním vysoutěžené ceny nebo oznámení o zakázce.

Krom uvedených jsme tradičně strávili stovky hodin vylepšováním dat a drobných aspektů hodnocení - od reflektování specifik dynamických nákupních systémů či získávání dodatečných údajů ze systému Rozza až po zapracování zpětné vazby zadavatelů.

Do budoucna plánujeme nadále prohlubovat zejména možnosti sledování zakázek malého rozsahu, které považujeme za významnou část aktivit každého zadavatele. S Ministerstvem pro místní rozvoj jsme nedávno vydali metodiku, která dává větší volnost např. v přímém zadávání a uzavřených soutěžích. Tato volnost však má být doprovázena vyšší transparentností - uveřejňování zakázek od 250 tis. Kč (na rozdíl od registru smluv by tu zadavatel zejména měl uvést, jak byl vítěz vybrán). Příští hodnocení krajů a měst proběhne v roce 2022. Kdo v něm chce pomýšlet na čelní příčky, měl by malé zakázky uveřejňovat (očekáváme zde zpřesnění metodiky začátkem příštího roku).

Kdy bude Zindex měst veřejný?


Pandemie odložila nejen premiéru filmu o Karlu Gottovi, ale i zveřejnění výsledků Zindexu. Každé město již má přístup ke svým konečným výsledkům, jejich zveřejnění očekáváme až v průběhu listopadu. Bude-li to v těchto turbulentních dobách jen trochu možné, nechceme vítěze připravit o zaslouženou pozornost médií, ani kolegů z ostatních úřadů.

P.S. Máte návrhy, jak hodnocení udělat ještě přesnější a férovější? Podněty pro příští ročníky přijímáme non-stop na info@econlab.cz.