Na zindexu děláme maximum, abychom zadavatele hodnotili férově a nestranně. I letos jsme stovce státních organizací rozeslali hodnocení s měsíčním předstihem, získali a zapracovali řadu cenných připomínek. Tento článek shrnuje jak a proč jsme letos zindex vylepšili. Cílem je transparentně informovat zadavatele a pokračovat v debatě jak hodnotit ještě lépe a přesněji.

V příštích dvou letech hodláme totiž znovu ohodnotit všechny státní i regionální úřady, chceme aby hodnocení bylo vnímáno jako přesné a férové — samozřejmě v rámci možností, jaké nám dávají uveřejňované informace.

Důraz na malé zakázky

Hlavní změny zindexu se letos váží na větší zohledňování zakázek malého rozsahu. Ty totiž tvoří významnou část agendy každého zadavatele - a vzhledem k absenci plošné regulace lépe odrážejí snahu o dobrou praxi (oproti zákonným postupům, kde se rozdíly částečně smývají). Jaké změny tedy proběhly?

  1. Ukazatel Počet nabídek nově zohledňuje všechny zakázky uveřejněné na profilu zadavatele. Abychom nepenalizovali zadavatele, kteří uveřejnili alespoň vítěze (ale nikoliv další uchazeče), poměřujeme všechny tyto zakázky proti průměrné konkurenci 1. Jakýkoliv počet nabídek vyšší než jedna je tedy hodnocen velmi kladně, počet nabídek roven jedné je hodnocen jako průměrný.  
  2. Ukazatel Kvalita dat na profilu sleduje, jaké množství malých zakázek je na profilu uveřejněno (aniž by u nich docházelo k hledání chyb). Umenšen je tím pádem důraz na samotné chyby profilu.
  3. Ukazatel Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech jedná s malými zakázkami jako by byly soutěženy v režimu zákona. Penalizuje tedy pouze soutěžitelné výdaje, které byly realizovány mimo Věstník i profil.

Výběr hodnocených zadavatelů

Do kategorií malých a velkých úřadů jsme dříve vybírali na základě počtů uveřejněných zakázek v režimu zákona. Nově jsou přidány i finanční limity. Do kategorie velkých zadavatelů tak spadají organizace s více než 15 zakázkami v režimu zákona v celkovém objemu nad 250 mil. Kč (v hodnoceném období 2016 - 6/2019). Pro hodnocení v kategorii menších zadavatelů pak postačuje 10 zakázek přesahujících v celkovém objemu 30 mil. Kč.

Otázku zařazení do kategorie státní správy pak posuzujeme případ od případu – automaticky sem patří orgány státní správy a jejich podřízené příspěvkové organizace (s výjimkou nemocnic, které mají vlastní kategorii), navíc byly přidány specifické instituce s celostátním významem jako např. Česká národní banka či Česká televize.

Inovativní řízení a kvalitativní kritéria

Ukazatel Nástroje podporující soutěž nově výrazněji zvýhodňuje používání soutěže o návrh, řízení se soutěžním dialogem a řízení o inovačním partnerství. Náročné využití těchto postupů již kvantitativně není kladeno na roveň např. elektronické aukci, ale je hodnoceno dvojnásobně pozitivně.

Zároveň bylo zpřesněno hodnocení využívání kvalitativních kritérií - prosté hodnocení více kritérii již není dostačující, musí se jednat skutečně o kritéria označená jako kvalitativní.

Nepenalizujeme velké projekty

Na základě stížností zejména menších zadavatelů jsme přepracovali ukazatel Koncentrace dodavatelů, který již nutně nepenalizuje, pokud velký objem zakázek šel jedinému dodavateli – což je častá skutečnost u zadavatelů s jediným velkým investičním projektem. Penalizována je pouze skutečnost, kdy velký objem zakázek získá dodavatel v rámci většího množství zakázek — a tedy může být v jistém ohledu favorizován zadavatelem. V ukazateli je tedy nově možné získat hodnocení 100 %, a to tehdy, zadá-li zadavatel každou zakázku jinému dodavateli.

Dodatky namísto JŘBU

Postup podle § 222 zákona, kdy dojde ke zveřejnění změny závazku vyšší než 10, resp. 15 % hodnotíme obdobně, jako byla dosud hodnocena JŘBU na vícepráce - výše dodatku je tedy započtena do ukazatele Soutěžní řízení (dodatky snižující hodnotu závazku nejsou započteny). Naopak dodatky již nejsou zohledňovány ukazatelem Počet nabídek, tedy nedochází k dvojí penalizaci téhož postupu, jako je tomu u JŘBU s jednou nabídkou.

Zrušené zakázky bez nabídek

Nově jsou zakázky rušené pro žádné nabídky k hodnocení započteny jako zakázky s nula nabídkami do ukazatele Počet nabídek, což lépe odpovídá realitě. Penalizováni jsou tak zadavatelé, kteří často ruší zakázky z důvodu neobdržení platných nabídek. Benefitují naopak všichni ostatní - zrušené zakázky totiž snižují referenční (mediánový) počet nabídek, proti kterému jsou zakázky poměřovány. V extrémním případě tak může být kladně hodnocen i zadavatel, který obdržel alespoň jednu nabídku v odvětví, kde jiní zadavatelé své zakázky běžně ruší.

Průměrná doba rozhodování

Ukazatel Nástroje podporující soutěž nově hodnotí, jak rychle od příjmu nabídek zadavatel rozhodne o vítězi (případně o zrušení zakázky). Penalizovány jsou přitom dlouhé doby rozhodování - drobnou penalizaci obdrží zadavatel, kterému rozhodnutí trvá přes 90 dnů, plnou pak ten, který nerozhodne ani ve lhůtě 180 dnů.  

Neporovnáváme bez dostatečných dat

Z ukazatele Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech vylučujeme zadavatele, u nichž nejsou dostupná detailní účetní data porovnatelná vůči ostatním (v letošním zindexu se jedná například o zdravotní pojišťovny). Zadavatelé v ukazateli obdrží průměrné hodnocení.

Obdobný postup jsme zvolili u ukazatele Konzistentní jednání. Zadavatel obdrží průměrné hodnocení, pokud nevypsal do Věstníku alespoň 5 oznámení o zakázce. Nižší počet zveřejněných oznámení by vedl k zavádějícím výsledkům - např. u procenta rušených zakázek.

Úpravy výpočtu

Aniž bychom měnili podstatu ukazatelů, přistoupili jsme k několika úpravám matematických formulí, aby lépe vynikli nadprůměrní zadavatelé. Došlo tedy k plošnému snížení u všech zadavatelů, kdy větší posun zaznamenali ti hůře hodnocení (pořadí se však neměnilo).  Jedná se o ukazatele Koncentrace dodavatelů a Nástroje podporující soutěž.

Vylepšení dat a další změny

Tento seznam změn není zdaleka vyčerpávající. Řadu drobných úprav průběžně provádíme, např. ohledně zpracování dat z profilů zadavatele a jejich vazbě na Věstník, zpracování opravných formulářů (zejména posuny lhůty pro podání nabídek), či opravy konkrétních  nedostatků namítnutých zadavateli. V letošním i loňském ročníku jsme navíc zapracovávali i změny v hodnocení chybovosti na základě stanovisek poskytnutých MMR (děkujeme Odboru práva veřejných zakázek za vstřícnost a rychlost).

Navzdory velkému množství vložené odborné práce jsme si vědomi, že zindex může ve specifických případech být zavádějící. I proto mají zadavatelé možnost vkládat svá stanoviska, kterými dají výsledky do patřičného kontextu.

Zindex 2020

Bude. Do příštích let si dáváme závazek poskytovat předběžné výsledky s ještě větším předstihem. Cílem projektu ostatně je dávat konstruktivní zpětnou vazbu zadavatelům, ne je očerňovat. Pokud máte podněty, jak dělat zindex ještě přesnějším a férovějším, oceníme je na info@zindex.cz.